Aydınlatma Metni

ABDULKADİR ÖZCAN OTOMOTİV LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

İşbu “Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma Metni” çalışan ve stajyer adaylarının işe alım, uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Söğütözü Mah. 2178 Cad. No:6 Çankaya/Ankara adresinde mukim, Maltepe Vergi Dairesi, 0010055658 nolu vergi mükellefi Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işe alım, işe uygunluk denetimi, yerleştirme, personel, stajyer veya öğrenci temini için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin süreçlerde temel olarak,
Çalışan ve Stajyer Adaylarından;
Ad-soyad, Mesleki unvan, Eğitim durumu, Sağlık bilgisi, *(İşe girişe engel bir hastalığının olmadığı gerekçesi ile), Askerlik durumu, *(Erkek adaylar için), Araç kullanım yeterliliği ve ehliyet bilgisi, Yabancı dil yeterliliği, E-posta, Telefon numarası, Adres
Bilgilerinin alınması gerekmektedir. Çalışan kişi grubu için sıralanan veriler stajyer kişi grubu için de geçerli olacaktır. Söz konusu kişisel veriler yukarıda belirtilmiş olan iş başvurularının dikkate alınması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi süreçleri kapsamında işlenebilecektir. Bu doğrultuda, aşağıda yer alan amaçlarla işleme faaliyeti yürütülecektir;

Şirket; çalışan adaylarının kişisel verilerini, doğrudan çalışan adayının kendisi tarafından temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve çalışan adayının kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmakta ve toplanan bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını; çalışan ve stajyer adaylarının tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerinin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.


Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi
Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, uyruk

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

İletişim Bilgisi
Telefon numarası, adresi, e-posta adresi

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Özgeçmişte yer vermeniz halinde,

  • Dernek üyeliği,
  • Vakıf üyeliği,
  • Sendika üyeliği,
  • Siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler,
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar,
  • Etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler,
  • Sağlığınıza ilişkin bilgiler(Engellilik durumu bilgisi).

 

 

1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
2.Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.

Eğitim Bilgisi
Öğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi.

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri
Gerçek kişiye ait fotoğraf

1.Fotoğraf ve kimlik çalışan tarafından verilmektedir.
2. Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Mevcut ve Önceki İş Bilgisi
İş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler.

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Diğer Bilgiler
Askerlik durumu, tecil belgesi, sürücü belgesi verileri, hobiler, maaş beklentisi, referans bilgileri.

1.Çalışan adayı tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda detaylarına yer vermiş olduğumuz amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, www.akogrup.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sahibinin;
Adı Soyadı               :
Tarih                        :
İmza                        :